Charteret


Et ordentligt fundament

Charter for samfundsansvar i
ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Hent charteret som pdf

Formål

Ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Branchen former og vedligeholder de fysiske rammer om borgeres og virksomheders virke – i form af bygninger, byrum og anlæg. Den skaber værdi og arbejdspladser og sætter på mange måder sit præg på samfundet. Med den centrale placering følger naturligt et ansvar for branchens samspil med sine omgivelser.

I bygge- og anlægsprojekter, har bygherren det overordnede ansvar, mens rådgivere og entreprenører har hver deres roller og ansvar i forhold til at realisere bygherrens krav. Formålet med charteret er at etablere en platform, som kan danne grundlag for et godt samspil mellem parterne inden for rammerne af dansk lovgivning og EU-regulering.

Charteret er udviklet i et samarbejde mellem Bygherreforeningen og Realdania med bidrag fra førende virksomheder i branchen samt en referencegruppe bestående af Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. Charteret tager udgangspunkt i FN’s Global Compact, som er konkretiseret i forhold til bygge- og anlægsprojekter i Danmark. Det beskriver områder, hvor byggeriets parter særligt har efterspurgt et fælles fundament for samfundsansvar. Charteret er derfor ikke en fuldstændig beskrivelse af, hvordan samfundsansvar kan og bør udøves i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen.

Virksomheder, der underskriver og efterlever principperne, vil:

 • Bidrage til en samfundsansvarlig ejendoms-, bygge- og anlægsbranche i Danmark
 • Styrke virksomhedens relationer til interessenter og det omgivende samfund
 • Agere forretningsmæssigt professionelt – herunder afdække og håndtere risici

Ved tiltrædelse af charteret vedkender man sig seks principper. Der er til hvert princip en række eksempler på, hvordan de kan omsættes til praksis. Den enkelte virksomheds ambitionsniveau, dens ejerskab og regulering (offentlig/privat) og i øvrigt den rolle den har i byggeriet vil være afgørende for, hvordan principperne implementeres i danske bygge- og anlægsprojekter.

Principper for samfundsansvar i virksomheder der arbejder på bygge- og anlægsprojekter i Danmark

Som underskriver af dette charter erklærer virksomheden sin vilje til at arbejde for seks
nedenstående principper for samfundsansvar:

1. Vi vurderer systematisk, om charterets principper overholdes, i de projekter, som vi er involverede i

F.eks. ved:

 • at formulere en politik for virksomhedens samfundsansvar
 • at bruge faste metoder og redskaber til at vurdere risiko og sikre overholdelse af virksomhedens samfundsansvar, herunder charterets principper
 • at kommunikere åbent og aktivt hvordan virksomheden håndterer charterets principper

2. Vi vurderer samarbejdspartneres og leverandørers håndtering af samfundsansvar

F.eks. ved:

 • at lade charterets principper indgå i valg af samarbejdspartnere, hvor det er muligt og relevant
 • at indgå i dialog med samarbejdspartnere og leverandører om deres politik og praksis for samfundsansvar
 • at bidrage til at skabe overblik over alle aktører i et bygge- og anlægsprojekt i samarbejde med projektets væsentligste parter
 • at konkretisere og fastlægge håndteringen af charterets principper så tidligt som muligt i et projekt – og så vidt muligt i et samarbejde imellem de væsentligste parter

3. Vi indgår i dialog med samarbejdspartnere og interessenter

F.eks. ved:

 • at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at oplyse projektets aktører om danske løn- og arbejdsforhold
 • at reagere på den viden man har, hvis man erfarer, at charterets principper ikke efterleves hos samarbejdspartnere eller leverandører
 • at bidrage til at problemer løses gennem dialog og på lavest mulige konfliktniveau, og herudover at benytte eksisterende systemer og myndigheder til konfliktløsning: det fag- og entrepriseretslige system, Arbejdstilsynet, Skat, m.fl
 • at indgå i dialog med projektets naboer og andre relevante interessenter, med henblik på at tage størst mulig hensyn til legitime interesser, samt afveje ønsker, der er i indbyrdes konkurrence

4. Vi arbejder for bæredygtige løsninger

F.eks. ved:

 • at tilstræbe brugen af bæredygtige principper i projektering, udførelse og drift af byggerier og anlæg – eksempelvis ved brug af internationalt anerkendte certificeringsordninger som DGNB m.fl
 • at tilstræbe anvendelse af byggematerialer og -komponenter, der er bæredygtigt produceret, vurderet efter internationalt anerkendte metoder og standarder

5. Vi har ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold

F.eks. ved:

 • at anerkende vigtigheden af at respektere indholdet i overenskomsterne i forhold til løn- og arbejdstid samt øvrige forhold – både hos sig selv og underleverandører
 • at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø – både som led i planlægning og udførelse af projekter
 • at arbejde for at sikre lærlinge- og praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne i Danmark
 • at sikre et højt kvalifikationsniveau hos medarbejdere

6. Vi udviser uafhængighed og antikorrupt praksis

F.eks. ved:

 • ikke at modtage eller tilbyde vederlag, gaver, rejser eller forlystelser, der kan skabe tvivl om, hvorvidt ydelser leveres og beslutninger træffes på et sagligt grundlag
 • altid at informere kunder og samarbejdspartnere om eventuelle partsinteresser, relationer og særlige hensyn, der kan blive årsag til afhængighed eller interessekonflikter.